دوره خودشناسی و پاکسازی ذهن و احساسات

دوره خودشناسی و پاکسازی ذهن و احساسات 

 

مــا بــه شــما عادتهــا، فعالیتهــا و ذهنیتــی را یــاد میدهیــم کــه میتوانیــد از آنهــا بــرای پاکســازی بــه همریختگــی ذهنیتــان اســتفاده کنیــد؛ یعنــی پاکســازی همــان به همریختگــی کــه احتمــالا نمیگــذارد متمرکــز و هوشــیار باشــید.

 عـوض آن کـه از شـما بخواهیـم کاری انجـام دهیـد، بـه شـما نشــان میدهیــم کــه فعالیتهــای کاربــردی و علمــی، اگــر بــه صـورت مرتـب انجـام شـوند، چطـور میتواننـد تغییـری واقعـی و مانـدگار بـه وجـود آورنـد.

وقتی به تازگی شروع به یادگیری راندن ماشین میکنید و در حال آموزش رانندگی هستید، شما خودآگاه عمل می‌کنید، گاهی میترسید، مدام به اطراف توجه میکنید، دائم همه‌جا را بررسی میکنید که با جایی تصادف نکنید، اما بعد از مدتی تمرین، رانندگی شما ناخودآگاه می‌شود، گویی عمل رانندگی خود به خود انجام می‌شود، مغز شما شبکه ی نورونی‌ای مخصوص رانندگی کردن طراحی و ایجاد میکند که از آن به بعد هنگام رانندگی آن شبکه بسیار فعال است، برنامه‌ی رانندگی بر روی ضمیرناخودآگاه‌تان دانلود و نصب شده است، این مثال برای همه ‌ی تجربیات شما صدق می‌کند،

تصور کنید برنامه‌ای بر روی آگاهی‌تان نصب کنید که ثانیه به ثانیه سیگنال دریافت سلامتی یا فراوانی و ثروت یا انرژی مثبت یا هر چیز دیگری را به جهان هستی ارتعاش و ارسال کنید و بازتاب آن‌ انرژی را از جهان هستی در زندگی روزمره دریافت کنید،

بسیاری حتی تا آخر عمر و لحظه‌ی مرگ از وجود این برنامه ها و شبکه‌های انرژیکی منفی در درون‌شان آگاه نمی‌شوند و فرصت با ارزش زندگی کردن را از دست می‌دهند.

اما این عمل چطور انجام شده است؟ با تکرار و تمرین مداوم

ممکن است در مغز شما شبکه‌های نورونی مخربی در قالب عادات منفی و ایگوها از گذشته ایجاد شده باشند که نیاز به غیرفعال کردن و حذف آن‌ها است‌ تا شبکه‌های نورونی جدید و مثبتی در ضمیرناخودآگاه‌تان دانلود و نصب شود،

تمرینات خودسازی و پاکسازی کوانتومی به ما این فرصت را میدهند که مجددا ابعاد درون‌مان را از برنامه‌‌های مخرب و منفی پاکسازی کرده و تا سطح DNA خود را تغییر دهیم‌.

در محیط بیرون یا حتی محیط مجازی ممکن است چنین کلماتی را از زبان دیگران بشنوید (حتی بدون مخاطب خاص) مانند:

نادان،ابله،زشت،دروغگو،حیله گر،مغرور، خودخواه، حسود و غیره

زمانی که چنین کلماتی را می‌شنوید،به وضعیت حسی درونی‌تان توجه کنید و مشاهده‌گر آن باشید،

ممکن است نوعی تنش ناخودآگاه در درون‌تان ایجاد شود یا نوعی مقاوت درونی یا اینکه علائمی بر روی بدن فیزیکی،مانند افزایش گردش خون،گرم شدن بدن،مخصوصا در ناحیه‌ی بالاتنه،سر و گوش‌ها،چفت شدن دندان‌ها،گرفتگی عضلات دست و پا یا ممکن است با شنیدن آن‌ها به شما بَر بخورد و به صورت شرطی شده واکنش‌هایی از خود نشان دهید و غیره

🔮خلاصه‌ی کلام این است که این علائم آشکار می‌کنند که،آن صفات بالا در درون شما وجود دارند، هم‌هویت شدگی با آن‌ها رخ داده است،بذرشان از گذشته کاشته شده است

اما در توضیح بیشتر اگر چنین علائمی در شما بروز داده شد این نشان می‌دهد که در ضمیرناخودآگاه و میدان انرژی شما،دیتاها و داده‌هایی از آن مواردی که ذکر شد در شما وجود دارند،برنامه‌هایی مخرب فعال هستند که انرژی روحانی و حیاتی تان توسط آن‌ها تغذیه می‌شود و به هدر می‌رود و در دراز مدت به صورت بیماری‌های روانی و جسمی نمود پیدا می‌کنند

تا زمانی که آن دیتا‌های مخرب در درون وجود دارند شما نمی‌توانید به صورت حقیقی،عکس آن‌ها را در درون به خوبی پرورش بدهید مانند:

عشق،مهربانی،فروتنی،شفقت،صلح و آرامش،دریافت برکت،بخشش،صبر،مدارا،آرامش و صلح درونی،رهایی و عدم وابستگی ‌و غیره

اما آن برنامه‌های مخرب ذهنی طی چند روز و چند هفته تغذیه و رشد نکرده‌اند،برای عموم انسان‌ها،بذر ۹۰ درصد آن برنامه‌ها در طی سنین ۱ تا ۱۰ سالگی تحت تاثیر اطرافیان،محیط اجتماعی و جامعه در درون انسان کاشته می‌شوند و ۱۰ درصد دیگر در طول مابقی زندگی پرورش داده می‌شوند،بنابراین انتظاری نمی‌رود که در طی چند روز خودسازی و مراقبت از خود هم به کُل پاکسازی شوند

بنابراین نیاز به یک برنامه ریزی منظم در یک بازه‌ی زمانی چند ماهه در زمینه‌های زیر می‌باشد: 👇

 

دوره خودشناسی و پاکسازی ذهن و احساسات (بخش ۱):

 • تکنیک عشق به خود Self Love

 • تکنیک پرسش و اهمیت آن در جذب آرزوها

 • شناخت ابعاد درون 

 • ضمیر ناخودآگاه،ضمیر آگاه،ضمیر برتر

 • تکنیک بخشش

 • حذف خاطرات منفی

 • تکنیک عشق به خود و اعتماد به نفس

 • ذهن استدلالی

 • شکستن باورهای منفی و نادرست

 • تکنیک اعتماد به نفس

 • پاکسازی کوانتومی

 • تکنیک هواوپونوپونو

 •  پرسشهای متوالی و تاثیر آن در حذف افکار منفی

 • تکنیک چهار عمل جذب و اهمیت آن در جذب آرزوها

 • قانون وحدت و هماهنگی با جهان هستی

 • ارتباط مستقیم با مدرس دوره، راهنمایی و پشتیبان

دوره خودشناسی و پاکسازی ذهن و احساسات (بخش ۲):

 

در مـورد شـیوه ی پایـان دادن بـه تفکـرات منفـی و غیرقابـل کنتــرل، احســاس ناامیــدی و ســردرگمی میکنیــد.

 بــا مقــدار زیــادی اســترس، اضطــراب، تشــویش و حتــی افســردگی ناشــی از کلافه گــی کلنجــار میرویــد.

 میخواهیــد بــا پــول، چیزهــای مــادی، کار، موفقیــت یــا، پوچــی یــا غــم درونیتــان را از بیــن ببریــد.

 آنقــدر مشــغله داریــد، کلافه ایــد یــا اســترس داریــد کــه ارتباط تــان بــا خــود واقعیتــان را از دســت داده ایــد.

تمرینات ارائه شده در این دوره ی استثنایی را قدم به قدم انجام دهید تا معجزه ی حقیقی را تجربه کنید.

بیشتر انسانها درک روشنی از مفهوم تسلیم و پذیرش در زندگی ندارند،

اگر رنجی به سمتشان می آید به جای ریشه یابی کارمای آن رنج و درس گرفتن از آن، بلافاصله سد راه آن انرژی می شوند تا آن را از بین ببرند و طبیعتا موفق هم نمی شوند، شبیه به کسانی که شفای دائمی را تنها در داروخانه ها جستجو میکنند،

اگر در را بر روی زندگی ببندید از پنجره وارد می شود. در هر رنجی، درسی نهفته است، به عنوان مثال اگر درسی که در یک بیماری، یک اتفاق منفی در روزمره یا یک مشکل با یک شخص و … که نهفته است را نیاموزید، اطمینان داشته باشید که آن رنج مجددا باز خواهد گشت، شاید نه دقیقا به همان شکل قبل، اما باز خواهد گشت.

سرفصل های دوره ی خودشناسی و پاکسازی کوانتومی (بخش ۲) :

 

 • ارتباط با مدرس، راهنمایی و پشتیبانی گام به گام

 • احساسات چیست؟

 • چگونه خود را در مدار احساسات متعالی قرار دهیم؟

 • ارتعاش چیست؟

 • موج ارتعاش احساسات چیست و اهمیت آن در جذب آرزوها چیست؟

 • چگونه خود را به امواج بالا ارتعاشات برسانیم؟

 • غالب احساسات متعالی چگونه شکل میگیرد؟

 • احساسات و نقش آن در جذب آرزوها

 • چگونه در مدار جذب آرزوها قرار بگیریم؟

 • پاکسازی ایگوها و نفسانیات

 • پاکسازی احساسات منفی و EFT . ای اف تی

 • درمان بیماریها از طریق پاکسازی احساسات منفی و EFT

 • نیرو و ارتعاش سیاه، نیروی شر و تاثیر گذاری منفی آن در تعاملات و اطرافیان

 • نیرو و ارتعاش سفید، نیروی خیر و تاثیر گذاری مثبت آن در تعاملات و اطرافیان

 • گنجینه انرژیکی و اهمیت آن در بالا بردن ارتعاش و انگیزه در جذب آرزوها


دوره ی خودشناسی و پاکسازی کوانتومی (بخش 1) دوره ی خودشناسی و پاکسازی کوانتومی (بخش 1)

دوره ی خودشناسی و پاکسازی کوانتومی (بخش 1)


🔮 توجه 🔮

دوره خودشناسی و پاکسازی ذهن و احساسات شامل ۸ ساعت آموزش تصویری توسط دکتر ” سنجرانی ” مدرس دوره‌ها، مربی خودشناسی پیشرفته، دارای گواهینامه بین المللی نوبل از آلمان برای شما آماده شده است تا با تمرینات روزانه و آموزش های ارائه شده قدم به قدم موفق شوید درون خود را از ناخالصی ها، افکار منفی، باورهای کهنه، بیماری ها، ایگوها و نفسانیات پاکسازی کرده و ذهن خود را مجددا به صورت آگاهانه بر روی زیبایی ها،موفقیت و یا هر هدفی برنامه ریزی کنید، همچنین شما می توانید مرحله به مرحله تغییرات درونی خود را از طریق اینستاگرام مخصوص دوره (Lahoote_agahi_Vip) با مدرس در میان بگذارید و از دیگر آموزش های روزانه استفاده کنید و برای همیشه پرسش های خود را مطرح کنید و از شخص مدرس دوره ‌ها راهنمایی های لازم را دریافت کنید، پس از ارسال درخواست عضویت در صفحه اینستاگرام دوره، یک پیام دایرکت به صفحه ذکر شده به جهت پذیرش درخواست ارسال نمایید.


از طریق آدرس های زیر تجربیات خود را با ما در میان بگذارید:

آدرس اینستاگرام و تلگرام سایت خودشناسی :

کانال های دانش معنوی و خودشناسی: 

           

کانال های خودشناسی و متافیزیک : 

             

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

 1. نازی افتخاری نیا :
  4 جولای 2020

  بیرون نرفتم.پس از خرید هنوز گوش نکردم .ولی بسیار مشتاقم.

  • Skolony :
   6 جولای 2020

   موفق باشید
   🌱🌷🌻👏🔮🔺

 2. WilliamNub :
  30 جولای 2020

  Профессиональное продвижение сайтов – Гарантированный результат в течении первого месяца! Никакой предоплаты, оплата по факту!
  Свяжитесь со мной через Telegram https://t.me/seogars расскажу подробно!
  Работаю через договор!
  Разрабатываю чат-боты, магазины для Telegram!

0