دوره ی خودشناسی و پاکسازی کوانتومی (بخش ۱)

مــا بــه شــما عادتهــا، فعالیتهــا و ذهنیتــی را یــاد میدهیــم کــه میتوانیــد از آن ِ هــا بــرای پاکســازی بــه همریختگــی ذهنیتــان اســتفاده کنیــد؛ یعنــی پاکســازی همــان به همریختگــی کــه احتمــالا نمیگــذارد متمرکــز و هوشــیار باشــید.

 عـوض آن کـه از شـما بخواهیـم کاری انجـام دهیـد، بـه شـما نشــان میدهیــم کــه فعالیتهــای کاربــردی و علمــی، اگــر بــه صـورت مرتـب انجـام شـوند، چطـور میتواننـد تغییـری واقعـی و مانـدگار بـه وجـود آورنـد.

دوره ی خودشناسی و پاکسازی کوانتومی (بخش 1)

دوره ی خودشناسی و پاکسازی کوانتومی (بخش ۱)

دوره ی خودشناسی و پاکسازی کوانتومی (بخش 1)

دوره ی خودشناسی و پاکسازی کوانتومی (بخش ۱)

دوره ی خودشناسی و پاکسازی کوانتومی (بخش 1)دوره ی خودشناسی و پاکسازی کوانتومی (بخش ۱)

دوره ی خودشناسی و پاکسازی کوانتومی (بخش ۱)

دوره ی خودشناسی و پاکسازی کوانتومی (بخش 1)

🔮 توجه 🔮

دوره ی خودشناسی و پاکسازی آگاهی (بخش ۱) شامل ۴ ساعت آموزش تصویری توسط روانشناس ” سنجرانی ” مدرس دوره‌ها، برای شما آماده شده است تا با تمرینات روزانه و آموزش های ارائه شده قدم به قدم موفق شوید درون خود را از ناخالصی ها، افکار منفی، باورهای کهنه، بیماری ها، ایگوها و نفسانیات پاکسازی کرده و ذهن خود را مجددا به صورت آگاهانه بر روی زیبایی ها،موفقیت و یا هر هدفی برنامه ریزی کنید، همچنین شما می توانید مرحله به مرحله تغییرات درونی خود را از طریق اینستاگرام مخصوص دوره (Lahoote_agahi_live) با مدرس در میان بگذارید و از دیگر آموزش های روزانه استفاده کنید و برای همیشه پرسش های خود را مطرح کنید و از شخص مدرس دوره ‌ها راهنمایی های لازم را دریافت کنید، پس از ارسال درخواست عضویت در صفحه اینستاگرام دوره، یک پیام دایرکت به صفحه ذکر شده به جهت پذیرش درخواست ارسال نمایید.

 • سرفصل های دوره ی خودشناسی و پاکسازی آگاهی (بخش ۱) :

 • تکنیک عشق به خود Self Love

 • تکنیک پرسش و اهمیت آن در جذب آرزوها

 • شناخت ابعاد درون 

 • ضمیر ناخودآگاه،ضمیر آگاه،ضمیر برتر

 • تکنیک بخشش

 • حذف خاطرات منفی

 • تکنیک عشق به خود و اعتماد به نفس

 • ذهن استدلالی

 • شکستن باورهای منفی و نادرست

 • تکنیک اعتماد به نفس

 • پاکسازی کوانتومی

 • تکنیک هواوپونوپونو

 •  پرسشهای متوالی و تاثیر آن در حذف افکار منفی

 • تکنیک چهار عمل جذب و اهمیت آن در جذب آرزوها

 • قانون وحدت و هماهنگی با جهان هستی

 • ارتباط مستقیم با مدرس دوره، راهنمایی و پشتیبانی

 

از طریق آدرس های زیر تجربیات خود را با ما در میان بگذارید:

آدرس ایستاگرام و تلگرام سایت خودشناسی  :

 

کانال های دانش معنوی و خودشناسی: 

          

کانال های خودشناسی و متافیزیک : 

             

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0